نظر به نیاز روز افزون سازمان ها به استخدام نیروی انسانی متخصص و آشنا به مباحث روز در زمینه های شغلی مدیر فروش، مسئول دفتر، منشی، نیروی حسابدار، بازاریاب و … سازمانها می توانند با ارسال درخواست نیروی خود بصورت کتبی از مؤسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم درخواست نیرو نمایند .