کارگاه آموزشی

انتخاب و استخدام نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان

محتوای دوره

   • اهمیت و فرایند انتخاب نیروی انسانی
   • مصاحبه مقدماتی در آزمون های استخدامی و چگونگی انجام آن برای مشاغل
   • نمونه های مختلف آزمون های استخدامی
   • آزمون هوش، آزمون هوش هیجانی، کاربرد و معیارها برای سمت های مختلف
   • شخصیت شناسی (شخصیت های A و B) و اجرای کاربردی آن در سازمان
   • آزمون شخصیت می یرز- بریگز و اجرای کاربردی آن برای استخدام
   • آزمون رغبت گوکلن و آزمون هالند و اجرای کاربردی آن
   • مصاحبه تخصصی و اجرای کاربردی آن به صورت عملی
   • معاینات پزشکی و علل استفاده از آن در سازمان متناسب با مشاغل
   • جمع بندی نهایی برای انتخاب نیروهای انسانی متناسب با شرایط

                          نکته:کلیه آزمون ها و تست ها به صورت عملی انجام خواهد شد و ابزارها  در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

مدت دوره

12 ساعت

شنبه ها ساعت 20-17

شروع دوره

19 فروردین ماه 1396

استاد مربوطه

دکتر رضا ابراهیم زاده

دکتری مدیریت منابع انسانی

مشاور مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و کارخانجات

مدرس دوره های کاربردی مدیریتی در سازمانهای دولتی و خصوصی

مولف کتاب