دکتر محمد طالاری   

ایمیل:md.talari@gmail.com

m.talari@modares.ac.ir

سوابق آموزشی

دکتری مدیریت استراتژیک ، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو بنیاد ملی نخبگان

تالیف کتاب

مدیریت دانش،بارویکردی به بهترین تجارب صنایع هوایی،انتشارات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)،چاپ اول،1391

سوابق تدریس

مدرس و مدیرگروه مدیریت بازرگانی-موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی المهدی-سپاهان شهر-اصفهان؛1390

دارای IDکارت مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به شماره 650051409

مدرس آموزش های بدو و ضمن خدمت شرکت های تابعه وزارت نفت،1391

مدرس دوره های MBA در موسسات اموزشی تهران و اصفهان،1391

مدرس دوره های آزمون کارشناس ارشد فراگیر پیام نور در تهران و اصفهان،1391

مدرس دوره های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان و جهاد دانشگاهی اصفهان،1390

مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان،1390

مدرس کارگاه های آموزشی اداره کل فرهنگی وزارت علوم،انجمن های علمی دانشجوی دانشگاه های کشور،1389

مدرس مراکز مختلف دانشگاه جامع علمی-کاربردی اصفهان،1388

مدرس کلاس ها و دوره های فوق العاده دانشگاه اصفهان،1386 تا 1387