غلامحسين دوانـي

 

                متولد  آبادان1332    

 • لیسانس حسابداری صنعتی (موسسه عالی حسابداری ایران(
 • فوق لیسانس مديريت عالی اجرائی
 • عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ایالت نیوبورکُNYSSCPA ) )
 • عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (IACPA)
 • عضو انجمن حسابداران خبره ايران (IICA)
 • عضو انجمن حسابداری ایران (IAA)
 • عضو انجمن حسابرسان داخلي امريكا (IIA)
 • عضو انجمن بازرسان تقلب امریکا (CFE)
 • عضو انجمن بین­المللی حسابداران (AIA)
 • شریک راهبردی موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایا رهیافت  

                                                                                ghdavani@dayarahyaft.com                  www.dayarahyaft.com           

          تالـیفات

Ø      تدوين مجموعه قوانين مالياتي

 • مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي
 • حسابداري مالياتي
 • حسابداري شركتها
 • مجموعه قوانين تجاري
 • قانون و مقررات سرمايه‌گذاريهاي خارجي، مناطق آزاد
 • قانون جديد چك
 • بورس، سهام و نحوه قيمت گذاري سهام
 • فرهنگ لغات انگليسي فارسي كاربردي حسابداري و حسابرسي
 • مجموعه قوانین محاسبات عمومی
 • مجموعه قوانین تعزیرات اسلامی
 • مجموعه قوانین اساسی مدنی
 • بازار جهانی حسابرسی

       مقـالات

     ارائه بیش  ازپانصد مقاله در مجلات حسابدار، بورس، حسابدار رسمی و روزنامه­های اقتصادی کشور.

      سخنرانـی­ها

 • مبارزه بر علیه پولشوئی، تهران 1384
 • مبارزه بر علیه پولشوئی در ایران و خاورمیانه 2006 هنگ­کنگ
 • مسئولیتهای اجتماعی حسابرسی در عصر جهانی شدن ترکیه 2006
 • مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی در عصر جهانی شدن تهران 1385
 • نقش حسابرسان در مبارزه با فساد مالی، تهران 1383
 • چالش­های حسابرسی مالیاتی، تهران 1385
 • نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی، تهران 1384
 • حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی 1387 یونیدو-ایران
 • چالش های بازار سرمایه در ایران 1379و1385
 • تقلب و فساد– کنگره حهانی استادان حسابداری 2007