شرکت همکاران سیستم در راستای اهداف شرکت به منظور تکمیل کادر خود نیازمند 1- کارشناس بازاریابی 2- کارشناس پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای سازمانی 3- کارشناس برنامه ریزی می باشد .

در صورت مطابقت با شرایط شرکت لطفا رزومه کاری خود را به آدرس  esf@systemgroup.net  ارسال فرمائید.