گروه اساتید دپارتمان روانشناسی

ژانویه 30, 2019

منصوره بهرامی پور

ژانویه 30, 2019

رضا ناظری

ژانویه 30, 2019

مجتبی صدریا

اکتبر 7, 2018
دکتر مصطفی تبریزی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر مصطفی تبریزی

اکتبر 7, 2018
دکتر احمد عابدی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر احمد عابدی

آوریل 9, 2018
دکتر نفیسه صالحی دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر نفیسه صالحی

آوریل 9, 2018

دکتر علی قربانی

آوریل 9, 2018
دکتر رومینا امیری دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رومینا امیری