گروه اساتید دپارتمان مدیریت

می 14, 2018
دکتر غلامرضا کاظمی دینان دپارتمان روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان

آوریل 29, 2018
دکتر رضا ابراهیم زاده دپارتمان مدیریت آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رضا ابراهیم زاده

آوریل 29, 2018

دکتر محمود محمدیان محمودی تبار

آوریل 29, 2018
دکتر احد حیدری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

احد حیدری

آوریل 29, 2018
دکتر محمد طالاری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر محمد طالاری

آوریل 21, 2018
محمد حسن ادریس

دکتر محمد حسن ادریس

آوریل 2, 2018

دکتر محمد قربان پور قاز

مارس 29, 2018
محبوبه زارعی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی ازاد فن آوران حکیم

محبوبه زارعی

مارس 29, 2018
حسین طاهری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

حسین طاهری

مارس 29, 2018
سعید وفائی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

سعید وفائی

مارس 29, 2018
استاد پرویز درگی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

استاد پرویز درگی

مارس 29, 2018

دکتر میلاد شمعی

مارس 29, 2018

مهدی کیخسروی

مارس 25, 2018

دکتر شهروز جانباز

مارس 25, 2018

علیرضا تراب اقدامی

نوامبر 13, 2017

دکتر پژمان قلی پور

آوریل 29, 2017
رضا روغنی

رضا روغنی

آوریل 27, 2017
شهرام شفیعی - دپارتمان مدیریت

شهرام شفیعی