خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

به من میگن کاپیتان فروش

کاپیتان فروش دکتر احد حیدری کاپیتان فروش در این کتاب، ضمن پرهیز از کلی گویی سعی شده است با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی ایران […]