سوابق تحصیلی

•دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان

سوابق تدریس

•تدریس ادبیات معاصر ،آیین نگارش و نویسندگی ، اصول و نگارش نامه های اداری

افتخارات

  • کسب رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه اصفهان
  • کسب عنوان " استاد برتر گروه معارف و ادبیات فارسی "دانشگاه صنعتی اصفهان،1394
  • کسب رتبه اول در تدریس" گروه معارف و ادبیات فارسی" دانشگاه صنعتی اصفهان،1395