دپارتمان مدیریت:

علیرضا تراب اقدامی

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیر اداری ستاد تخصصی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
  • مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (وزارت مسکن و شهرسازی)
  • مدیر نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (وزارت مسکن و شهرسازی)
  • ریخت شناسی تبلیغات سیاسی در کشورهای غربی، مجله توسعه مهندسی بازار، ۱۳۸۶.