وبینار دوره توانمندسازی مدیران مالی - موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم