بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

منصوره بهرامی پور

بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

رضا ناظری

بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مجتبی صدریا

مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دکتر مصطفی تبریزی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر مصطفی تبریزی

مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دکتر احمد عابدی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر احمد عابدی

فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
دکتر نفیسه صالحی دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر نفیسه صالحی

فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

دکتر علی قربانی

فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
دکتر رومینا امیری دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رومینا امیری