مدیریت

می 14, 2018
دکتر غلامرضا کاظمی دینان دپارتمان روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان

آوریل 29, 2018
دکتر رضا ابراهیم زاده دپارتمان مدیریت آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رضا ابراهیم زاده

آوریل 29, 2018

دکتر محمود محمدیان محمودی تبار

آوریل 29, 2018
دکتر احد حیدری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

احد حیدری

حسابداری

ژوئن 23, 2019

شادمان امینی

آگوست 15, 2018
دکتر محسن ریاضی - دپارتمان حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

محسن ریاضی

جولای 8, 2018
امرالله عابدی

امرالله عابدی

جولای 4, 2018

عباس مزیکی

روانشناسی

ژانویه 30, 2019

منصوره بهرامی پور

ژانویه 30, 2019

رضا ناظری

ژانویه 30, 2019

مجتبی صدریا

اکتبر 7, 2018
دکتر مصطفی تبریزی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر مصطفی تبریزی