کارگاه آموزشی:

شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان

(همراه با رویکردی نوین به کودکان دارای نقص توجه – بیش فعال)

محتوا:

شیوه‌های افزایش تمرکز و توجه کودکان

تعریف و ماهیت توجه


رشد و تحول توجه در کودکان

انواع توجه در کودکان


 

بازی‌ها و فعالیت‌های افزایش توجه در کودکان