قوانین ثبت نام اقساطی:

برای ثبت نام با شرایط اقساطی ارائه یکی از ضمانت های زیر الزامیست:

  • چک پرداخت اقساط ماهانه
  • چک صیادی بابت ضمانت پرداخت
  • سفته الکترونیکی بابت ضمانت پرداخت
  • تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه پرداخت. در این روش درصورت عدم پرداخت به موقع از ادامه آموزش دانشپذیر جلوگیری میگردد.