کتاب ۵۵ نرم مهارت

دسته محصول:

کتاب 55 نرم مهارت که کارمندان و سازمان را به سمت موفقیت می برد.

نویسندگان دکتر تویین پورترفیلد و باب گراهام با ترجمه و تالیف آرزو زحمت بران

۱۵۸,۰۰۰ تومان