لیست اساتید دپارتمان مدیریت 
شمارهنام و نام خانوادگی استادموضوع تدریس
۱دکتر محسن سیفیدکترای مدیریت بازاریابی وتبلیغات
۲دکتر محمود محمدیاندکترای برنامه بازاریابی-عضو هیات علمی
۳دکتر سعید خزاییمدیریت منابع انسانی و آینده پژوهی
۴دکتر پیمان مولویدکترای مالی اقتصادی و سرمایه گذاری
۵دکتر محسن علامهمدیریت و تحول رهبری و منابع رفتاری
۶پروفسور مجتبی صدرمدیریت رهبری و روابط بین الملل
۷دکتر رضا ابراهیم زادهمدیریت رهبری و منابع انسانی سازمانی(عضو هیات علمی)
۸دکتر محمد طالاریمدیریت استراتژیک-عضو هیات علمی
۹دکتر حسین چیانیگرایش مالی-میریت استراتژیک
۱۰دکتر مازیار میرفروش و فنون مذاکره-فن دفاع حرفه ای برای وکلا
۱۱دکتر نادر برزگرراهبرد های مدیریت و تبلیغات نوین -دکترای مدیریت
۱۲دکتر قربان محمد پور قازدکترای اقتصاد-گرایش مدیریت
۱۳دکتر محمد حسین ادریسعضو هیات علمی-دکترای ادبیات
۱۴دکتر داریوش سنقریکاریزنئو در بازاریابی و منابع انسانی
۱۵دکتر اکبر عباسیکارآفرین
۱۶دکتر حسین حسین زاده شخصیت شناسی از روی خط و امضاء
۱۷دکتر نصرمدیریت رهبری
۱۸دکتر اسماعیل خرمدکترای مدیریت
۱۹دکتر احد حیدریفروش
۲۰دکتر افشین طباطبایی دوره های تربیتی و روانشناسی
۲۱دکتر بهنام شاهنگیانبازاریابی و تبلیغات
۲۲دکتر رضا ابیاکمدیریت
۲۳دکتر آذر صمائیانمدیریت بازاریابی
۲۴دکتر محمود معظمیکارآفرینی
۲۵پروفسور کوروش فتحی واجارگاهمنابع انسانی
۲۶دکتر شهریار شفیعیتجربه سازی و برند
۲۷پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانیمدیریت راهبردی و استراتژی
۲۸دکتر علی محمد بیدار مغزتشریفات اداری و زبان بدن
۲۹دکتر آذر ساعدیتبلیغات-کسب و کار آنلاین
۳۰دکتر سهیل دادخواهآینده پژوهی
۳۱دکتر علی عبدیرفتارسازمانی-منابع انسانی
۳۲دکتر حمید دوازده امامیبرنامه ریزی فرهنگی-منابع انسانی
۳۳دکتر علی عطافردکترای مدیریت
۳۴دکتروحید خدری کیامدیریت بازاریابی
۳۵دکتر تقی علی بیکرفتارسازمانی
۳۶استاد سعید وفاییفروش
۳۷استاد محبوبه زارعیکسب و کار آنلاین
۳۸استاد محمد رضا ضیناییبورس
۳۹استاد رضا حسن روغنیفروش
۴۰استاد آرزو زحمت برانآداب حضور در جلسات
۴۱استاد احسان نظریویدئو مارکتینگ و کسب و کار آموزش
۴۲استاد امین نامجوتبلیغات-CRM
۴۳استاد مجتبی خردیاربرند و تبلیغات
۴۴استاد مهدی بدیعیکاربرد گیمیفیکیشن
۴۵استاد رضا شیرازیسئو
۴۶استاد هادی محسنیقانون کار
۴۷استاد علیرضا خاتمیبازاریابی در اینستاگرام