لیست اساتید دپارتمان روابط عمومی

شماره نام و نام خانوادگی موضوع تدریس
۱ دکتر حمید شکری خانقاه استاندارد های جهانی روابط عمومی، ارتباطات انسانی در روابط عمومی، مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی، اصول کمپین ارتباطی و سناریو نویسی در روابط عمومی
۲ دکتر حمید ضیایی پرور اصول وفنون روابط عمومی – اصول روابط عمومی آنلاین و رسانه نگاری نوین وسایبری
۳ دکتر احمد پاکزاد مسئله شناسی ارتباطی و حل مسئله در روابط عمومی (آسیب شناسی)، روشهای مخاطب شناسی و افکار سنجی در روابط عمومی
۴ دکتر داود زارعیان حقوق ارتباطات و قوانین رسانه، مدیریت نظریه های مدیریتی و راهبردی ارتباطی
۵ دکتر سید شهاب  الدین سید محسنی اصول و فنون روزنامه نگاری
۶ دکتر معصومه نصیری راهبرد های اقناع و تبلیغات نوین
۷ دکتر عطاءا…ابطهی اصول و فنون روابط عمومی مدرن
۸ دکتر الهام باقری اصول و فنون روزنامه نگاری پیشرفته
۹ دکتر مهناز یزدانی روانشناسی ارتباطی و تحلیل متقابل برای مدیران روابط عمومی
۱۰ دکتر مریم سلیمی راهبرد های اقناع و تبلیغات نوین
۱۱ دکتر محمد حسن ادریس شیوه نگارش در مطبوعات و روابط عمومی