دپارتمان مدیریت:

دکتر سعید خزایی

مقالات چاپ شده:

  • دکترای مدیریت منابع انسانی (دانشگاه امام حسین(ع))
  • دکترای آینده پژوهی(فرانسه)
  • دکترای زبان و ادبیات فرانسه
  • عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)
  • مدرس دکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران
  • عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران
  • مدیر مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران