دپارتمان مدیریت:

دکتر محمد حسن ادریس

مقالات چاپ شده:

 • سیری در مجاز مرسل، نشریه علمی پژوهشی علوم انسانی.
 • علم و علما در نهج البلاغه، نشریه فرهنگ اصفهان، ۱۳۷۹.
 • نگاهی بر انتقاد سیاسی و اجتماعی در شعر فرخی یزدی، نشریه دانش و پژوهش، ۱۳۸۰.
 • آموزه‌های دینی و اخلاقی در شعر فرخی یزدی، نشریه بام، ۱۳۸۰.
 • ایوان و کاربرد آن در مدارس اسلامی ، نشریه نما، ۱۳۸۱.
 • نیستان جان ، نشریه فرهنگ اصفهان، ۱۳۸۲.
 • اوح حضیض هنر نقش ایران در عهد صفوی ، نشریه بام ایران، ۱۳۸۱.
 • جلوه‌های هنری و بلاغی در تاریخ بیهقی ، نشریه علمی پژوهشی ادبیات ، ۱۳۸۵.
 • مساله سرنوشت در داستان رستم و سهراب ، نشریه آموزش زبان و ادبیات فارسی ، ۱۳۸۵.
 • خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد ، نشریه تاریخ اسلام ، ۱۳۸۷.

کتاب‌های تالیفی یا ترجمه شده:

 • شیوه نگارش فارسی، انتشارات ریشه
 • صدای سخن عشق، انتشارات ریشه
 • ویراستاری و صفحه آرایی، انتشارات ریشه
 • اصول فن بیان و سخنوری، انتشارات ریشه
 • فنآوری معلولین، انتشارات ریشه
 • ازدواج معلولین، انتشارات ریشه
 • بر آستان جانان، انتشارات ریشه