دپارتمان مدیریت:

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

مقالات چاپ شده:

  • دکتری رشته علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) از دانشگاه تربیت مدرس
  • دوره تخصصی پس از دکترا در خصوص مدیریت پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی از دانشگاه کاسلآلمان
  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • پژوهشگر برتر سال ۹۷
  • عضو آکادمی بین المللی توسعه منابع انسانی
  • دارای سابقه تدریس در حوزه های آموزش و بهسازی سازمانی, آموزش و بهسازی منابع انسانی, برنامه ریزی نیروی انسانی, نظریه های یادگیری, اصول برنامه ریزی درسی
  • سخنران و مدرس کارگاه ها, سمینارها و همایش های مختلف
  • مولف و مترجم کتاب