سعید وفائی

سعید وفائی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

سعید وفائی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دپارتمان مدیریت:

سعید وفائی

سمینارها

  • کنفرانس ملی مدیریت برتر
  • سخنرانی در دانشگاه اصفهان
  • سخنرانی در دانشگاه صنعتی اصفهان
  • اتاق بازرگانی اصفهان