دپارتمان حسابداری:

غلامحسین دوانی

سوابق اجرایی

  • عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ایالت نیوبورکُNYSSCPA )
  • عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA)
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA)
  • عضو انجمن حسابداری ایران (IAA)
  • عضو انجمن بازرسان تقلب امریکا (CFE)
  • عضو انجمن بازرسان تقلب امریکا (CFE)
  • عضو انجمن بین ­المللی حسابداران (AIA)
  • شریک راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت